Bilåkandet i Sverige.

"Vi åker inte mer bil."

Bilåkandet.

I debatten framhålls ofta att svenskarna i större utsträckning åker bil. Figur nedan visar en grov beräkning av bilinnehavet i Sverige mellan 1970 och 2003: totalt antal personbilar per totalt antal invånare [1,2].

Ökningen mellan 1980 och 1990 var 0.073 bil per invånare, medan den mellan 1990 och 2003 ökat med 0.035 bil per invånare. Innan 1990 ökade vårt bilinnehav snabbare medan vår kroppsvikt låg konstant. Efter 1990 ökade vårt bilinnehav långsammare, medan vikten sköt i höjden.

Antal bilar

Figur. Bilinnehav i Sverige 1970 till 2003.

Ett mått på transportarbetet i Sverige är bränsleförbrukningen. Om vi åker mer bil, borde vi alltså använda mer bensin. Uppgifter om användningen av bensin och diesel i Sverige samlas in av Svenska Petroleuminstitutet [3]. Figur nedan visar försäljningen av bensin och diesel per person mellan 1970-2003.

Försäljning av bensin

Figur. Användning av bensin och diesel per person i Sverige 1970 till 2004.

Användningen av bensin, det vanligaste bränslet för personbilar, ökade något mellan 1980 och 1990, och låg därefter konstant eller minskade något.

Diesel har haft en konstant ökning under samma tid. Det används i någon mån av personbilar men merparten av förbrukningen sker av större fordon.


Referenser.

1. SCB. Statistisk årsbok 2005. Tabell 265. Registrerade fordon i trafik den 31 december. Stockholm 2004.

2. SCB. Statistisk årsbok 2005. Tabell 70. Folkmängd den 31 december 1750-2003. Stockholm 2004.

3. Svenska Petroleuminstitutet.
http://www.spi.se/leveranser.asp. 2005-09-30.

2006-11-19