Övervikt och fetma, Sverige.

"Svenskarnas övervikt ökar."

En insikt om att övervikt skulle kunna drabba Sverige fanns i mitten av 90-talet. I USA hade vikten börjat öka något decennium tidigare. När man undersökte svenska förhållanden insåg man att svenskarna var på väg åt samma håll.

Svenskarna och övervikten.

Övervikten ökade svagt under 80-talet, främst för män [1]. Ungefär 38 % av männen och 27 % av kvinnorna var då överviktiga eller feta. Under början av 1990-talet tog övervikten fart. Data från 2002-2003 pekar på att 50 % av männen och 37 % av kvinnorna var överviktiga eller feta.

Vikt SCB
Figur. Andel överviktiga eller feta i Sverige [1].
Män och kvinnor 16-84 år.

Statistiska centralbyrån (SCB) noterar i Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) att största ökningen av andelen överviktiga från 1988-89 och fram till 2002-2003 skett i åldersgrupperna 16-44 år bland både män och kvinnor [2].

Vikt, åldrar SCB
Figur. Andel överviktiga eller feta i Sverige år 2002-2003 [1].
Alla åldrar, samt olika åldersgrupper.

Allra mest ökade andelen överviktiga unga kvinnor i åldern 16-24 år. 1989 var 6 % i denna åldersgrupp överviktiga, och 2003 var 11 % överviktiga [2]. 1989 var 0 % av kvinnorna i åldersgruppen feta, och 2003 var 3 % i gruppen feta [1].

I en tidigare kommentar år 2002 noterade SCB att ökningen var störst bland högutbildade i åldersgrupperna 16-44 år.


Referenser.

1. SCB. Statistisk årsbok 2005. Tabell 567. Överviktiga samt därav feta bland män och kvinnor i olika åldrar. Stockholm 2004.

2. SCB. http://www.scb.se/templates/tableOrChart____47936.asp. 2005-09-30.

2005-12-25